Ustawa o usługach cyfrowych. Parlament Europejski reguluje Internet.

Ustawa o usługach cyfrowych. Parlament Europejski reguluje Internet.

W czwartek 20 stycznia Europosłowie zagłosowali w czwartek za przyjęciem nowej ustawy o usługach cyfrowych (DSA). W przepisach odnajdziemy szczegółowe regulacje i odpowiedzialność platform internetowych. Dzięki nim, tacy giganci jak Facebook czy Twitter, będą zmuszeni do walki z nielegalnymi treściami.

Akt o usługach cyfrowych (DSA) ma regulować m.in. zasady umieszczania treści w Internecie, w tym walki z mową nienawiści, rozsiewania fake newsów, a także szczegółowego profilowania użytkowników w celu przedstawiania im zindywidualizowanych reklam i treści.

DSA przyjęto większością głosów – 530 europosłów było za, 78 przeciw, a 80 wstrzymało się od głosu. Uchwalono także poprawki, które zaostrzają projekt prawa w kierunku zwiększenia ochrony użytkowników i ograniczenia władzy platform internetowych.

Teraz nowe przepisy czekają na akceptację przez unijną Radę, czyli ministrów państw członkowskich.

Unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton określił na Twitterze DSA mianem „nowego szeryfa w mieście”, mającego ukrócić swobodę gigantów internetowych.

Christel Schaldemose (S&D, Dania), przewodnicząca parlamentarnemu zespołowi negocjacyjnemu, powiedziała: „Dzisiejsze głosowanie pokazuje, że posłowie do PE i obywatele UE chcą ambitnych, sięgających w przyszłość regulacji cyfrowych. W ciągu 20 lat od przyjęcia dyrektywy o handlu online wiele się zmieniło. Platformy internetowe zajęły ważniejsze miejsce w naszym codziennym życiu, przynosząc nowe możliwości, ale także nowe zagrożenia. Naszym obowiązkiem jest dopilnowanie, aby to, co jest nielegalne offline, było nielegalne online. Musimy zapewnić wprowadzenie przepisów cyfrowych z korzyścią dla konsumentów i obywateli. Teraz możemy przystąpić do negocjacji z Radą i wierzę, że uda nam się zrealizować te zadania”.

Akt prawny o usługach cyfrowych, czyli nowe obowiązki dla platform

Digital Services Act (DSA), czyli akt prawny o usługach cyfrowych, nakłada na firmy online szereg nowych obowiązków, w tym nakaz usuwania nielegalnych i szkodliwych treści i produktów.

To znaczące prawo, które zmusi gigantów internetowych, takich jak Meta (Facebooka), Google, Twitter, Amazon czy Microsoft do takich regulacji, jak zakaz wykorzystywania informacji wrażliwych, takich jak orientacja seksualna, preferencje polityczne, pochodzenie, dane biometryczne itp. W akcie znajdziemy także zapis o całkowitym zakazie stosowania spersonalizowanych reklam wobec nieletnich. Całkowity zakaz jednak nie przeszedł.

W ustawie zapisano także m.in., że osoby niegodzące się na takie ukierunkowane reklamy nie mogą być w żaden sposób dyskryminowane przez dostawców treści, a odmowa profilowania w celach reklamowych musi być tak samo łatwa, jak wyrażenie zgody.

W DSA uwzględniono także owe przepisy dotyczące identyfikowalności użytkowników biznesowych na internetowych platformach handlowych, aby pomóc w wykrywaniu sprzedawców nielegalnych towarów lub usług.

Pojawiły się nowe zasady współpracy między organami publicznymi w celu zagwarantowania skutecznego egzekwowania przepisów na całym jednolitym rynku. W przypadku platform systemowych Komisja będzie miała uprawnienia nadzorcze i nakładające sankcje: grzywny w wysokości do 6 proc. rocznego obrotu lub nawet czasowe wykluczenie z rynku wewnętrznego w przypadku poważnych i ciągłych naruszeń.

Szczególne obowiązki dla Internetowych gigantów

Bardzo duże platformy internetowe będą podlegać szczególnym obowiązkom. Stwarzają one bowiem wyjątkowe zagrożenie, jeśli chodzi o upowszechnianie nielegalnych i szkodliwych treści. Nowe rozporządzenie przyczyni się do zwalczania szkodliwych treści, także tych, które mogą nie być nielegalne. Będzie też zapobiegać rozpowszechnianiu dezinformacji. Służyć temu będą przepisy dotyczące obowiązkowej oceny ryzyka, środków ograniczających ryzyko, niezależnych audytów i przejrzystości systemów rekomendacji (algorytmów, które określają, co widzą użytkownicy).

Inne ważne zagadnienia

Parlament wprowadził dalsze zmiany do wniosku Komisji. Dotyczą one między innymi:

  • zwolnienia mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw z niektórych obowiązków wynikających z rozporządzenia;
  • odszkodowań – odbiorcy usług cyfrowych i reprezentujące ich organizacje muszą mieć możliwość dochodzenia odszkodowania za wszelkie szkody wynikające z nieprzestrzegania przez platformy obowiązków w zakresie należytej staranności;
  • nałożenia na platformy internetowe zakazu wprowadzania w błąd lub nakłaniania usługobiorców do określonego działania za pomocą zwodniczych interfejsów;
  • reklamy ukierunkowanej – przewidziano możliwość podejmowania przez wszystkich usługobiorców bardziej przejrzystych i świadomych wyborów – będą mogli zapoznać się z informacjami o tym, w jaki sposób czerpane są korzyści finansowe z danych; zapewniono lepszą ochronę małoletnich przed marketingiem bezpośrednim, profilowaniem i reklamą ukierunkowaną behawioralnie do celów komercyjnych;
  • większego wyboru co do szeregowania informacji w oparciu o algorytmy – bardzo duże platformy internetowe powinny zapewniać co najmniej jeden system rekomendacji, który nie jest oparty na profilowaniu.

Informacja prasowa:

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20220114IPR21017/akt-o-uslugach-cyfrowych-bezpieczniejszy-internet-dzieki-regulacji-platform